Twee Groepen en hybride-besturen

Het fonds is onderverdeeld in twee groepen en hybride besturen:

  • De leden uit de provincie Antwerpen die oorspronkelijk aansloten bij voorloper OFP PROVANT, zijn geclusterd binnen de groep PROVANT.
  • De nieuwe leden die in het kader van de ‘scale up’ van het fonds aansloten bij de nieuwe structuur van OFP PROLOCUS, maken deel uit van de groep VVSG.

Leden uit de groep PROVANT die de pensioentoezegging van de VVSG toepassen voor hun personeel vanaf 01/01/2024 (zie onder) stappen voor de pensioenverplichtingen vanaf deze datum over naar de groep VVSG. Samen vormen ze een ‘groep’ van hybride besturen.

Twee toezeggingen

Zoals je op de welkomstpagina al kon lezen organiseert OFP Prolocus in hoofdzaak twee verschillende pensioentoezeggingen :

  • Alle ex-OFP PROVANT besturen hebben tot 31/12/2023 (en ook na deze datum, indien het bestuur er niet voor koos om de pensioentoezegging van de VVSG toe te passen vanaf 01/01/2024) een pensioentoezegging van het type ‘vaste prestatie’ (‘defined benefit’). De werkgever garandeert op de pensioendatum een bepaald eindresultaat, en de betaalde bijdragen staan in functie hiervan.
  • De besturen van de VVSG-groep werken via een ‘vaste bijdragenplan’ (‘defined contribution’). Dat betekent dat de werkgever maandelijks een vast percentage van het loon bijdraagt aan de opbouw van de tweede pijler. Wat dat uiteindelijk oplevert, hangt af van de prestaties van de beleggingen van OFP Prolocus en het toegekende rendement, met dien verstande dat elke aangeslotene recht heeft op een rendement van ten minste 1,75% per jaar actieve dienst.

Verwerkingsovereenkomst

Zowel OFP Prolocus, als de bijdragende entiteiten, verwerken persoonsgegevens van de aangeslotenen en de pensioengerechtigden. Zij treden in dit kader op als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken, elk voor de verwerking waarvoor zij het doel en de middelen zelf bepalen. 

Tussen afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken is het niet verplicht om een overeenkomst op te stellen. Er moet dus geen verwerkingsovereenkomst opgesteld worden tussen de bijdragende entiteiten en OFP Prolocus.

Financiële stromen

Om het aanvullend pensioen via OFP Prolocus te financieren dient elk bestuur een premie te betalen. Deze premie zal bestaan uit drie componenten:

  • een inningspremie op kwartaalbasis (+ bijdrage van 8,86% op deze inningspremie),
  • een bijkomende premie op jaarbasis om het saldo van de geïnde premies en de verschuldigde bijdragen conform het pensioenplan te dekken (+ bijdrage van 8,86% op de bijkomende premie),
  • een bijkomende kostenpremie op jaarbasis om de kosten van het pensioenfonds te dekken.

De inning van deze premie werd in 2022 opgestart door de RSZ voor de PPO-besturen (lokale overheden) van de groep VVSG en vanaf 2023 voor de niet-PPO besturen en de PPO-besturen van de groep PROVANT.

Kosten

Zoals bovenstaand uitgelegd rekent OFP Prolocus bij de financiering van het fonds ook een deel van de kosten door aan de besturen. Deze kostenregeling is als volgt :

  • De leden uit de groep PROVANT beschikken momenteel nog over een kostenvrijstelling, en betalen dus geen kostenpremie.
  • Voor de leden uit de groep VVSG zijn de jaarlijkse kosten als volgt :

De bijkomende kostenpremie op jaarbasis om de kosten van het pensioenfonds te dekken wordt (standaard) berekend à rato van €1.000 per werkgever + €10 per aangesloten werknemer. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Er wordt evenwel ook rekening gehouden met schaalgrootte, in die zin dat de totale kosten nooit meer mogen zijn dan gemiddeld 75 EUR per medewerker. Kleinere besturen krijgen hierdoor een korting.

Bijvoorbeeld een bestuur met 10 medewerkers dient in principe: €1.000 + (€10 x 10) = €1.100 aan kosten te betalen. Gemiddeld gezien is dit €1.100 / 10 = €110. Dit wordt in dit geval afgetopt naar €75 per medewerker, zijnde €75 x 10 = €750.

In de praktijk zal een bestuur dat 16 medewerkers of meer telt onder het reguliere systeem vallen. Elk bestuur met minder dan 16 medewerkers zal een korting krijgen.

Naast de bijkomende kostenpremie op jaarbasis zijn er geen andere (eenmalige of recurrente) kosten binnen OFP Prolocus.

Scroll naar boven